Algemene Voorwaarden ehvLINC

Inhoudsopgave

 1. Stichting ehvLINC
 2. Werkwijze
 3. Criteria voor en bij het behandelen van een zaak
 4. Contractduur; uitvoering en wijziging overeenkomst
 5. Doorverwijzing naar de Specialist
 6. Aansprakelijkheid
 7. Overmacht
 8. Vrijwaring
 9. Behandeling van klachten
 10. Registratie van gegevens
 11. Betaling
 12. Derdenwerking
 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Stichting ehvLINC

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Stichting ehvLINC (hierna: ‘ehvLINC’) is gevraagd te leveren.

1.2. EhvLINC is een rechtspersoon naar Nederlands recht, conform artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek, met als doelstelling het bieden van zo toegankelijk mogelijke juridische hulp aan startende bedrijven die geen toegang hebben tot gangbare juridische dienstverlening (zie Statuten artikel 2.1).

1.3. De in artikel 1.2 vermelde doelstelling wordt bereikt door het geven van rechtshulp door universitaire studenten die op vrijwillige basis verbonden zijn aan ehvLINC (hierna: Vrijwilligers), zelfstandig opererend, in tweetallen, onder toezicht of begeleiding van een advocaat, fiscaal consultant of andere juridische professional, die op vrijwillige basis verbonden is met ehvLINC (hierna: de Specialist).

1.4. In deze algemene voorwaarden zal met de term Cliënt bedoeld worden eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van ehvLINC.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ehvLINC alsook fysiek aanwezig op het adres van ehvLINC en kunnen, indien gewenst, aan de Cliënt ter hand worden gesteld.

1.6. ehvLINC behoudt zich het recht voor om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.7. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, tast dit de geldigheid en werking van de rest van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan. ehvLINC zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die geldig is en die gezien de aard en het doel van de overeenkomst zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige bepaling.

1.8. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van de algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

2. Werkwijze

2.1. Verzoeken om dienstverlening worden geacht gericht te zijn aan ehvLINC en niet aan individuele personen die met ehvLINC verbonden zijn, ook niet als het verzoek direct aan een individu wordt gericht. De toepassing van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder “individuele personen die met ehvLINC verbonden zijn” wordt verstaan: werknemers, Vrijwilligers, het Dagelijks Bestuur van ehvLINC, adviseurs van ehvLINC en Specialisten.

2.2. Het is niet mogelijk voor de Cliënt om op elk gewenst tijdstip contact op te nemen met Vrijwilligers om antwoord te krijgen op een vraag, dit in verband met de in 1.3 beschreven verhouding tussen Vrijwilliger en Specialist. Vrijwilligers streven er evenwel naar om zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt op te nemen, bij vragen vanuit Cliënt.

2.3. De Cliënt verstrekt de benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk aan Vrijwilligers en/of ehvLINC. Vrijwilliger zal worden geacht niet te kunnen beginnen aan zijn werk voordat hij alle door hem gevraagde stukken van Cliënt heeft ontvangen.

2.4. Het al dan niet opvolgen van het advies van Vrijwilligers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

2.5. De werkzaamheden van ehvLINC worden tegen een zeer gereduceerde (vaste) vergoeding aangeboden. Indien extra kosten gemaakt moeten worden, voor de diensten als bedoeld in artikel 1.3, dan is de Cliënt gehouden tot het vergoeden of voorschieten van deze kosten, na verzoek hiertoe van ehvLINC onder vermelding van de kostenpost en de wijze van betaling. Indien de Cliënt deze kosten niet tijdig voldoet, mag ehvLINC de dienstverlening staken.

3. Criteria voor en bij het behandelen van een zaak

3.1. EhvLINC is niet verplicht om bepaalde vraagstukken aan te nemen. Vrijwilligers en Specialisten kunnen beslissen om bepaalde vraagstukken niet in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in geval een van de omstandigheden van onderstaande niet-limitatieve opsomming zich voordoet:

3.2. Het is aan ehvLINC om de Vrijwilliger(s) aan te wijzen die de hulpvraag van Cliënt in behandeling neemt. Het is daarbij mogelijk dat ehvLINC tijdens de behandeling een andere Vrijwilliger(s) aanwijst om de kwestie verder te behandelen. Cliënt heeft geen vrije keuze om te bepalen wie zijn juridisch adviseur wordt.

4. Contractduur; uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1. Overeenkomsten tussen ehvLINC en Cliënt worden in beginsel aangegaan voor vijf maanden, te beginnen vanaf de datum waarop deze overeenkomst is getekend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt de ehvLINC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ehvLINC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3. ehvLINC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Verplichtingen die volgen uit overeenkomsten aangegaan met ehvLINC, zullen worden geacht inspanningsverplichtingen in te houden.

4.4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Cliënt de benodigde gegevens aan ehvLINC ter beschikking heeft gesteld.

5. Doorverwijzing naar de Specialist

5.1. Vrijwilligers kunnen de zaak doorverwijzen naar de Specialist, waarna de Specialist de zaak verder zal behandelen.

5.2. De Cliënt heeft bij de doorverwijzing geen vrije keuze in wat betreft de bij ehvLINC aangesloten Specialisten. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.

5.3. Ook de Specialist heeft het recht de zaak niet aan te nemen conform diens eigen criteria voor zijn dienstverlening, al dan niet neergelegd in eigen algemene voorwaarden.

5.4. Indien wordt besloten tot een doorverwijzing, zullen Vrijwilligers de Cliënt zo spoedig mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de Specialist met vermelding van diens relevante gegevens.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Individuele personen die met ehvLINC verbonden zijn, zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

6.2. ehvLINC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet.

6.3. De aansprakelijkheid van ehvLINC is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van ehvLINC in het desbetreffende geval.

6.4. Wanneer aansprakelijkheid niet wordt gedekt door de verzekeraar van ehvLINC, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst tussen ehvLINC en Cliënt, met een maximum van €2.500,= (tweeduizendvijfhonderd Euro).

6.5. Als ehvLINC in verband met de dienstverlening voor de Cliënt een derde inschakelt die niet met ehvLINC is verbonden, is ehvLINC niet aansprakelijk voor een fout gemaakt door die derde. De Cliënt geeft ehvLINC de bevoegdheid om namens de Cliënt een aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die deze derde bedingt.

6.6. ehvLINC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7. Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van ehvLINC worden ingesteld, op straffe van verval.

7. Overmacht

7.1. ehvLINC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

8. Vrijwaring

8.1. De Cliënt vrijwaart ehvLINC tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ehvLINC ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door EhvLINC dan wel haar Partners, of een van haar werknemers of andere hulppersonen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ehvLINC.

9. Behandeling van klachten

9.1. Indien er bij de Cliënt ontevredenheid bestaat over de dienstverlening als bedoeld in artikel 1.3, richt de Cliënt de klacht per post of via v.f.rutgers@gmail.com aan het Dagelijks Bestuur van ehvLINC. Daarna neemt het Dagelijks Bestuur contact op met de Cliënt.

10. Registratie van gegevens

10.1. ehvLINC verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

10.2. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening zoals omschreven in artikel 1.3.

11. Betaling

11.1. Betaling van declaraties van ehvLINC dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

11.2. Alle werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

12. Derdenwerking

12.1. Individuele personen die met ehvLINC verbonden zijn of waren en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3. Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.